foto1
Milé dámy a páni,

návštevou vlasového štúdia "Lubo" splníme Váš sen o krásnych vlasoch. Naše parochne a príčesky vám pomôžu docieliť účesy celebrít v priebehu pár minút. Náš profesionálny tím Vám odborne poradí pri každom probléme ohľadom vlasov a ponúkne vám zo širokého výberu produktov a služieb.
Tešíme sa na Vašu návštevu!

Váš Lubo Birošík

Zásady používania súborov cookies

 1. Účel spracúvania osobných údajov: marketing a zbieranie cookies*

 2. Zoznam spracúvaných osobných údajov:

  1. meno apriezvisko

  2. e-mailová adresa

  3. kontaktná adresa

  4. telefón

  5. cookies*

 3. Všetky údaje, ktoré dotknutá osoba na Stránke poskytne, sú uložené na zabezpečenom serveri. Oprávnené subjekty vyvinú maximálne úsilie na ochranu dát a osobných údajov dotknutých osôb.

 4. Totožnosť/príslušnosť oprávnenej osoby:Osobné údaje dotknutých osôb sú získavané prostredníctvom webového sídla.

 5. Poučenie o povinnosti alebo dobrovoľnosti poskytnúť požadované osobné údaje a čas platnosti súhlasu:osobné údaje dotknutá osoba do Informačného systému poskytuje dobrovoľne, a to na základe, predzmluvných vzťahov, keďže spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy v ktorej vystupuje klient ako jedna zo zmluvných strán. Čas platnosti súhlasu za účelom marketingu poskytuje dotknutá osoba na 5 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu pričom dotknutá osoba má oprávnenie kedykoľvek svoj súhlas odvolať odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo prostredníctvom emailu prevádzkovateľa.

 6. Spracovanie osobných údajov na marketingové účely:Prevádzkovateľ bude spracovávať osobné údaje dotknutej osoby na marketingové účely a použije e-mailovú adresu dotknutej osoby za účelom zasielania noviniek (tzv. newsletterov). Pre existujúcich zákazníkov na základe oprávneného záujmu anových zákazníkov na právnom základe súhlasu so spracúvaním údajov.

 7. Forma zverejnenia:Osobné údaje dotknutých osôb sa nezverejňujú.

 8. Tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov:Prenos osobných údajov do tretích krajín sa neuskutočňuje.

 9. Poučenie oprávach dotknutej osoby:Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutých osôb zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Prevádzkovateľ pristúpil kprijatiu primeraných technických, organizačných, personálnych abezpečnostných opatrení azáruk, ktoré zohľadňujú najmä:

 • zásady spracúvania osobných údajov, ktorými sú zákonnosť, spravodlivosť atransparentnosť, obmedzenie akompatibilita účelov spracúvania osobných údajov, ďalej minimalizácia osobných údajov, ich pseudonymizácia ašifrovanie, ako aj integrita, dôvernosť adostupnosť;

 • zásady nevyhnutnosti aprimeranosti (vzťahuje sa aj na rozsah amnožstvo spracúvaných osobných údajov, dobu uchovávania aprístup kosobným údajom dotknutej osoby) spracúvania osobných údajov sohľadom na účel spracovateľskej operácie;

 • povahu, rozsah, kontext aúčel spracovateľskej operácie;

 • odolnosť aobnovu systémov spracúvania osobných údajov;

 • poučenia oprávnených osôb prevádzkovateľa;

 • prijatie opatrení na bezodkladné zistenie, či došlo kporušeniu ochrany osobných údajov apromptné informovanie dozorného orgánu azodpovednej osoby;

 • prijatie opatrení na zabezpečenie opravy alebo vymazanie nesprávnych údajov, či realizáciu iných práv dotknutej osoby;

 • riziká srôznou pravdepodobnosťou azávažnosťou pre práva aslobody fyzických osôb (najmä náhodné alebo nezákonné zničenie osobných údajov, strata alebo zmena osobných údajov, zneužitie osobných údajov – neoprávnený prístup alebo neoprávnené poskytnutie, posúdenie rizík so zreteľom na pôvod, povahu, pravdepodobnosť azávažnosť rizika vsúvislosti so spracúvaním ana identifikáciu najlepších postupov na zmiernenie rizika).


Informácie oúčele spracúvania adobe uchovávania osobných údajov

Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. Vzmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.


Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. Nie je správne, aby sa zoznam alebo rozsah osobných údajov umelo alebo dodatočne rozširoval vzhľadom na účel. Ak je účel a zoznam alebo rozsah osobných údajov stanovený zákonom, je potrebné ho rešpektovať, ak si zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov určuje prevádzkovateľ, má dbať na to, aby ho zbytočne, nad rámec účelu nerozširoval.

Zákon oochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie oúčele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené ato aj vprípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve vdostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne atakým spôsobom, aby sa stýmito informáciami mohla skutočne oboznámiť aporozumela im.

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho záznamu. V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať a oznámime Vám presnú dobu uchovávania týkajúcu sa konkrétneho dokumentu.

Prečo Prevádzkovateľpoužíva cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. Používame vlastné cookies ako aj cookies tretích strán ako napr. cookies od spoločnosti Google.

Základné a prevádzkové cookiesPrevádzkovateľa

Tieto súbory využíva Prevádzkovateľna zapamätanie si prihlásenia do Prevádzkovateľ.sk a ďalších pridružených webov, aby ste nemuseli vypĺňať prihlasovací formulár sprezývkou a heslom pri každom otvorení stránky. Ak tieto cookies zakážete nebudete sa môcť prihlásiť do svojho konta, nebudete môcť pridávať obsah a ani písať diskusné komentáre, keďže bez povolenia cookies to technicky nebudemožné.

Cookies tretích strán

Prevádzkovateľ využíva vo svojich stránkach služby tretích strán ako napr. nástroje na meranie návštevnosti cez systémy Google Analytics. Prevádzkovateľpre využitie týchto služieb načítava kódy tretích strán, ktoré pre plnú funkčnosť môžu vyžadovať ukladanie cookies. Toto má za svoj následok prijatie cookies od týchto stránok tretích strán. Spoločnosť Prevádzkovateľa,ako prevádzkovateľ stránky nemá možnosť ovplyvniť ukladanie týchto cookies tretích strán, ak máte záujem prečítať si bližšie informácie ocookies týchto služieb, prosím, navštívte príslušné služby a prečítajte si ich zásady ochrany súkromia alebo pravidlá používania služby.

Ako si môžem upraviť cookies vmojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite vnich lištu snastaveniami súkromia a vnej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete vnápovede každého ztýchto prehliadačov.

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete vnastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete vnápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies vkaždom ztýchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.

Prevádzkovateľrešpektuje vaše rozhodnutie oakceptácií cookies vo vašom prehliadači. Vypnutie cookies však môže mať dopad na funkčnosť tejto webovej stránky.

Vložený obsah z iných webových stránok

Články na tejto webovej stránke môžu obsahovať vložený obsah (napr. videá, obrázky, články a podobne). Vložený obsah z iných stránok sa chová rovnako, akoby návštevník navštívil inú webovú stránku.

Tieto webové stránky môžu o vás zbierať osobné údaje, používať súbory cookies, vkladať treťo-stranné sledovanie a monitorovať vašu interakciu s vloženým obsahom, vrátane sledovania vašej interakcie s vloženým obsahom, ak na danej webovej stránke máte účet a ste prihlásený.

Informácia o oprávnenom zaujme pre marketing:

Naša spoločnosť vykonáva posúdenie proporcionality oprávneného záujmu na spracúvaní osobných údajov vo vzťahu kzáujmom azákladným právam aslobodám dotknutých osôb avo vzťahu kprimeranému očakávaniu dotknutých osôb. Toto Posúdenie sa týka informačného systému marketingu - zasielania noviniek existujúcim klientom.

Spracúvame hlavne kontaktné údaje a to e-mail a telefón. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov vIS je informovanie klienta o zmenách a novinkách v spoločnosti. Prevádzkovateľ považuje spracúvanie osobných údajov na uvedený účel za nevyhnutné, nakoľko sú údaje potrebné aj pri informovaní klientov o dôležitých informáciách ako je zmena rozvrhu otváracích hodín napríklad.

Prevádzkovateľ po dôkladnom preskúmaní proporcionality oprávneného záujmu má za to, že základné práva a slobody dotknutých osôb neprevyšujú nad oprávnenými záujmami prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ si plní všetky svoje právom EÚ aČlenského Štátu stanovené povinnosti, prijal primerané technické aorganizačné opatrenia análežite preskúmal proporcionalitu oprávneného záujmu vo vzťahu kprávam, slobodám aprimeraným očakávaniam dotknutých osôb.

Zvyššie uvedeného vyplýva, že Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje vIS pre účely, ktoré sú vo vzťahu kprávam dotknutých osôb proporcionálne.

Práva dotknutej osoby:

 1. právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú,

 2. právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

 3. právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

 4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

 5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,

 6. právo na prenosnosť osobných údajov,

 7. právo kedykoľvek odvolať svoj udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov,

 8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada oústne poskytnutie informácií, informácie sa poskytnú po preukázaní jej totožnosti.

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb (cookies informácie). Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.

Súhlasím